Provoz MŠ od 12.dubna 2021

Upozornění pro rodiče.
S účinností od 12. dubna 2021 budou v provozu MŠ pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné s tím, že mohou být vzdělávány pouze ve skupinách nejvýše 15 dětí!

V mateřské škole můžou být také děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

zaměstnanci bezpečnostních sborů,

příslušníci ozbrojených sil,

zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

zaměstnanci Úřadu práce České republiky, zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ, sociálního zabezpečení,

zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Tuto skutečnost je nutné nahlásit předem prostřednictvím tel.558 997 044, 731 688 279 nebo emailu ms.slezska@volny.cz a také doložit potvrzením zaměstnavatele. Zaměstnaní musí být oba rodiče!

Dítěti se v dané škole umožňuje osobní přítomnost pouze tehdy, pokud:

nemá příznaky onemocnění COVID-19, a podstoupil vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu, který si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření,

vstup třetích osob do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy,

zákonný zástupce, nebo pověřená dospělá osoba musí být přítomna u testování dětí,

nošení roušky není v MŠ pro děti povinné.

Frekvence testování:

2x týdně. První test se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve škole v týdnu (tzn. většinou v pondělí) a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny (tzn. druhý test ve čtvrtek),

preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy (od 6.00 do 8.00 hod),

nebude-li dítě přítomno v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Testovat se nemusí děti, které:

doloží, že prodělaly COVID-19 a od prvního testu neuplynulo více než 90 dní,

byly na testech” v zdravotnickém zařízení a mají negativní výsledek, který není starší 48 hodin.

Ošetřovné:

Škola nevystavuje žádné potvrzení o ošetřovném!

Bližší informace k ošetřovnému jsou uvedeny https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Distanční vzdělávání v MŠ:

distančně se vzdělává z důvodu krizových či mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény, kdy není možná osobní přítomnost většiny (více než 50%) předškoláků z celé MŠ. Pokud tedy více jak 50% předškoláků do mateřské školy nastoupí, nemá škola povinnost děti vzdělávat distančně. Rodiče musí absenci svého dítěte v mateřské škole omlouvat prostřednictvím elektronické omluvenky nebo omluvných listů na třídách.

Úplata za předškolní vzdělávání od 12. – 30. 4. 2021:

na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů stanovuje ředitelka mateřské školy měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole.

Děti, které do mateřské školy nenastoupí 0,-Kč.

Děti, které nastoupí (z vybraných profesí rodičů) 300-,Kč.

Lenka Laštůvková - ředitelka MŠ

Rozcestník našich školek